Politika privatnosti

Politika privatnosti veb sajta www.quantumpartnerprogram.eu/sr

Datum izrade dokumenta: 3. april 2013.
Kodificani tekst: 11. oktobar 2022.

Administrator podataka je kompanija Quantum Qguar d.o.o. sa sedištem u Krakovu, upisana u Registar Preduzetnika pod brojem KRS [Krajowy Rejestr Sądowy = Nacionalni sudski registar]: 0000516717, za koju registarske akte vodi Okružni sud Krakov-Šrodmješće [Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście] u Krakovu, 11. ekonomski odeljak Nacionalnog sudskog registra, poreski identifikacioni broj NIP: 679-31-02-128, matični broj preduzeća REGON: 123162003.

UVOD

Radi bezbednosti ličnih podataka, kompanija Quantum Qguar d.o.o. (u daljem tekstu: Quantum) veoma ozbiljno shvata privatnost svih korisnika koji posećuju veb sajt www.quantumpartnerprogram.eu/sr (u daljem tekstu, sa svim njegovim podstranicama: „Veb sajt“ ili „Sajt“). Politika privatnosti se odnosi na lične podatke koji mogu biti obrađivani od strane Quantuma u vezi sa funkcionisanjem Veb sajta, kao i lične podatke u drugim slučajevima koji su u njoj jasno naznačeni. Politika privatnosti ne odnosi se na obradu ličnih podataka od strane administratora drugih veb sajtova, uključujući one koji su povezani sa Sajtom putem linkova koje ne možemo kontrolisati zbog trenutnih internet tehnologija.

DEFINICIJE

Lični podaci – podaci o identifikovanoj ili identifikabilnoj fizičkoj osobi, posebno: ime, prezime, identifikacioni broj, podaci o lokaciji, internet identifikator.
Obrada – svaka operacija ili skup operacija koje se izvode na ličnim podacima ili skupu ličnih podataka, bilo automatski ili neautomatski, uključujući, između ostaloga, prikupljanje, beleženje, čuvanje, preuzimanje, pregledanje, korišćenje, distribuciju ili drugi način deljenja i uništavanja podataka.
GDPR – Opšta uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EU) 2016/679 od 27. aprila 2016. godine u vezi sa zaštitom fizičkih lica u pogledu obrade ličnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka, kao i o stavljanju van snage Direktive 95/46/EC.

VRSTA PRIKUPLJENIH PODATAKA I PROCESI OBRADE

PODACI KOJI SE AUTOMATSKI PRIKUPLJAJU U VEZI SA UPOTREBOM VEB SAJTA:

Kao i većina kompanija, automatski prikupljamo podatke o poseti korisnika na Sajtu, uključujući:
– podatke sadržane u logovima servera, kao što su IP adrese, imena domena, vrsta pretraživača, vrsta operativnog sistema ili

– podatke prikupljene putem tehnologija kao što su kolačići, API, vidžeti, lokalno skladištenje i skladištenje sesija.

U većini slučajeva nećemo moći identifikovati korisnika pomoću ovih podataka niti ih povezati sa identifikovanim korisnikom. Međutim, ove podatke i dalje štitimo. Ako ćemo ipak biti u stanju da ih povežemo sa određenim korisnikom, postaju za nas lični podaci. To posebno može biti slučaj kada posedujemo dodatne podatke iz drugih izvora, na primer, kada ih prikupimo putem obrasca za kontakt i u stanju smo da ih povežemo sa podacima prikupljenim automatski.

Ovakve podatke obrađujemo:

 • zbog činjenice da su neophodni za svrhe koje proizlaze iz legitimnih interesa koje ostvarujemo, to jest posebno:
  a. prilagođavanja načina prikaza Veb sajta i njegove personalizacije,
  b. čuvanja podataka iz obrazaca kako bi se očuvala sesija i olakšalo korišćenje Sajta, kao i omogućavanje korišćenja dela Sajta koji zahteva registraciju i prijavu,
  c. stvaranja statistike o korišćenju Sajta,
  d. analize ponašanja na Sajtu radi poboljšanja njegovog funkcionisanja i zaštite od zloupotreba,
 • na osnovu tvoje saglasnosti – u slučaju kada ti podaci nisu neophodni za funkcionisanje Sajta, na primer, u marketinške svrhe ili kada se prikupljaju radi dostavljanja trećim licima.
PODACI PRIKUPLJANI ZA POTREBE KONTAKTA:

U slučaju da odlučiš da nas kontaktiraš putem obrazaca za kontakt koji su dostupni na našem Sajtu, slanjem komentara na blog putem obrazaca koji se nalaze na blogu, putem navedenih na Sajtu e-mail adresa, telefonskih brojeva, preko odgovarajućih opcija na našim profilima na društvenim mrežama ili putem slanja poruka na našu poštansku adresu, kurirskom službom ili lično, kao i u situacijama kada imamo pravo da stupimo sa tobom u kontakt (npr. u marketinške svrhe, kada dobijemo tvoje podatke), obrađivaćemo lične podatke koje ćeš nam pružiti, a koji su neophodni za uspostavljanje sa tobom kontakta ili za odgovor na tvoju poruku. To će biti posebno:

 • identifikacioni i kontaktni podaci, kao i
 • podaci sadržani u sadržaju poruka koje ćeš nam poslati, kao i
 • IP adresa, datum i vreme slanja poruke, u slučaju korišćenja obrasca za kontakt na našem Sajtu,
 • drugi podaci koje imamo u vezi sa našim odnosom ili koje smo prikupili iz drugih legalnih izvora (npr. javno dostupnih veb sajtova i servisa ili od trećih lica).

Ove podatke obrađujemo s obzirom na to što su neophodni za ostvarivanje naših legitimnih interesa, tj. u cilju:

 • odgovora na poslate poruke i dalje komunikacije sa tobom,
 • direktnog marketinga sopstvenih proizvoda i usluga, kao i proizvoda i usluga trećih lica (u slučaju da nemamo tvoju saglasnost za obradu podataka u marketinške svrhe, ali nam naš odnos omogućava takav kontakt),
 • arhiviranja i pravljenja rezervnih kopija podataka u vezi sa našim obavezama kao administratora podataka, a koji se tiče pravilnog osiguranja podataka).

U nekim slučajevima, možemo takođe obrađivati podatke na osnovu tvoje saglasnosti – posebno kada nemamo prethodni odnos koji nam omogućava pristup tvojim podacima ili kada želimo prikupiti podatke u većem obimu nego što je neophodno samo za kontaktiranje. U takvim slučajevima, saglasnost možeš u svakom trenutku povući (posebno preko kontaktnih podataka navedenih na kraju ovog dokumenta).

VREME OBRADE PODATAKA

Tvoji lični podaci će biti obrađivani u periodu koji ne prelazi svrhu obrade. Posebno:

 • za kontaktiranje – od dana njihovog prikupljanja do završetka korespondencije u vezi sa uspostavljenim kontaktom (ili duže u slučaju, na primer, ako ćemo uspostaviti saradnju),
 • u marketinške svrhe – za vreme trajanja našeg legitimnog interesa, tj. za vreme trajanja našeg odnosa ili do povlačenja saglasnosti, ukoliko nam je bila data i predstavlja osnov obrade podataka,
 • u svrhu ostvarivanja i odbrane od potraživanja – za vreme ne duže od perioda zastarevanja potraživanja ili trajanja konkretne procedure, ukoliko takva bude pokrenuta,
 • u svrhu ispunjavanja obaveza koje proističu iz zakona – za vreme koje ne prelazi potrebu za dokazivanjem da smo te obaveze izvršili na pravilan način,
 • u svrhu izrade statistike i analiza, poboljšanja funkcionalnosti i bezbednosti Sajta – za vreme dok su ti podaci neophodni za postizanje tog cilja, ali ne duže nego što do trenutka tvog efikasnog prigovora na njihovu obradu,
 • u svrhu arhiviranja i izrade rezervnih kopija – za vreme koje je utvrđeno u skladu sa politikom izrade rezervnih kopija i arhiviranja u Quantumu.

PRIMAOCI LIČNIH PODATAKA

Posvetićemo odgovarajuću pažnju izboru subjekata kojima ćemo prenositi tvoje podatke i u slučaju takvih odabranih subjekata, zahtevaćemo da zaštite tvoje podatke uz pomoć odgovarajućih tehničkih i organizacionih mera. Tvoji lični podaci mogu biti otkriveni:

 • trećim licima koja u naše pružaju usluge neophodne za ostvarivanje ciljeva u vezi sa kojima obrađujemo tvoje podatke (npr. IT usluge, regrutacija, elektronska komunikacija, hosting),
 • subjektima povezanim sa Quantumom, sa kojima Quantum može formirati grupu, posebno ako pružaju usluge jedni drugima ili u okviru unutrašnjih upravnih ciljeva takve grupe (npr. kada to proističe iz organizacije zadataka unutar grupe),
 • primaocima za koje je otkrivanje obavezno prema odgovarajućim zakonima ili odlukama suda ili drugih organa vlasti,
 • primaocima navedenim u ovoj Politici privatnosti i drugim primaocima, ukoliko izraziš svoju saglasnost za njih ili kada je prenos podataka neophodan da bismo zaštitili tvoj vitalni interes ili vitalne interese drugih fizičkih lica, ostvarili naš legitimni interes ili za opšte dobro.

PRENOS PODATAKA TREĆIM DRŽAVAMA

Tvoji lični podaci mogu biti preneti subjektima sa kojima sarađujemo. Svaki put kada se tvoji lični podaci prenose van Evropskog ekonomskog prostora (EEP) ili u zemlje koje ne pružaju isti ili odgovarajući nivo zaštite ličnih podataka, pobrinućemo se da se to obavi na osnovu važeće pravne osnove i uz korišćenje zakonom propisanih mera zaštite.

KORIŠĆENJE KOLAČIĆA (COOKIES)

Naš Sajt koristi kolačiće i druge slične tehnologije (kao što su lokalno skladištenje podataka, SDK, vidžeti – zajedno označeni kao „Kolačići“), koji mogu sačuvati određene informacije na tvom krajnjem uređaju ili pristupiti tako snimljenim informacijama. Deo ovih Kolačića je neophodan za funkcionisanje Sajta i njihova upotreba u skladu sa zakonom ne zahteva tvoju saglasnost. Što se tiče drugih Kolačića, tvoju saglasnost dobijamo pri prvom ulasku na naš Sajt ili pri ponovnom ulasku nakon brisanja memorije pretraživača. Saglasnost se prikuplja, a zatim upravlja pomoću CookieScript – alatke za upravljanje saglasnostima koju pruža Objectis Ltd. (subjekat sa sedištem u Litvaniji, 60 Laisves pr., LT-05120 Vilnius), a koja koristi i svoje Kolačiće u ovu svrhu, pri čemu podatke obrađuje isključivo unutar EEP-a.

Deo Kolačića dostavljaju spoljni subjekti zbog korišćenja rešenja trećih strana od strane Quantuma, uključujući alate koje dostavlja Google Inc.: Google reCAPTCHA v3, Google Analytics, Google Tag Manager i Google Fonts. U vezi sa time, ti subjekti mogu pristupiti podacima sačuvanim putem tih Kolačića.

Svrhe za koje koristimo Kolačiće su:

 • prilagođavanje načina prikazivanja Sajta i njegovih elemenata uređajima, softveru i preferencijama korisnika, kao i pamćenje njihovih odabranih podešavanja,
 • praćenje načina na koji korisnici koriste Sajt kako bismo mogli poboljšati njegov rad,
 • personalizacija reklamnih sadržaja ponuđenih na našem Sajtu,
 • bolje usmeravanje sadržaja korisnicima putem drugih internet stranica.

Kolačići se ne koriste za prikupljanje ličnih podataka o tebi i u osnovi ne služe direktnoj identifikaciji korisnika. Takođe, ne menjaju postavke pretraživača korisnika niti konfiguraciju uređaja korisnika. Situacije u kojima podaci prikupljeni putem Kolačića mogu biti smatrani tvojim ličnim podacima, kao i povezane posledice, detaljno su opisane u odgovarajućim delovima ove Politike privatnosti.

Svaki korisnik može isključiti Kolačiće u svom veb pretraživaču. Ispod se nalaze linkovi do nekih pretraživača koji sadrže odgovarajuće instrukcije:

Takođe, korisnik može podesiti pretraživač tako da samostalno, svaki put, prihvati Kolačiće (neki pretraživači mogu imati tu funkciju podešenu kao podrazumevanu). U tom slučaju, pretraživač će svaki put pitati korisnika za saglasnost pre nego što će dozvoliti pristup Kolačićima. To korisniku daje kontrolu nad sadržajem na njegovom uređaju, ali može usporiti korišćenje Sajta i dovesti do ograničenja određenih funkcija dostupnih na našem Sajtu. U svakom trenutku postoji i mogućnost izmene podešavanja pretraživača u vezi sa Kolačićima.

Želimo i da napomenemo da imaš mogućnost isključivanja slanja tvojih podataka u analitičke i statističke svrhe putem Google Analyticsa. U tu svrhu možeš preuzeti proširenje za internet pretraživač dostupno na sledećem linku: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl i instalirati ga u skladu sa uputstvima na ovoj adresi: https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=en.

ALATI PRUŽANI OD STRANE GOOGLE-A

Na našem Sajtu koristimo alate koje pruža kompanija Google Ireland Limited (registarski broj: 368047) sa sedištem na adresi: Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska („Google“).

Koristimo Google Analytics – uslugu internet analitike koju nudi Google, a koja prati i izveštava o saobraćaju na Sajtu. Takve informacije su zatim dostupne kompaniji Google, koja ih može koristiti za kontekstualizaciju i personalizaciju reklama. Možeš isključiti personalizaciju reklama ovde: https://adssettings.google.com/.

Podaci prikupljeni putem Google Analyticsa mogu biti dostupni i korišćeni takođe od strane drugih alata iz Google paketa koje koristimo (Google Tag Manager).

Koristimo i reCAPTCHA, uslugu kompanije Google koja pomaže u zaštiti veb stranica od spama i zloupotreba. „CAPTCHA“ je Turingov test koji omogućava razlikovanje ljudi od robota. Dodavanjem reCAPTCHA-e na naš Sajt, možemo blokirati automatski softver. Da bi reCAPTCHA interfejs (API) radio, on prikuplja informacije o hardveru i softveru (koje u nekim slučajevima mogu biti lični podaci), kao što su podaci o uređaju i aplikacijama, i šalje ih Google-u u svrhu analize.

Koristimo i Google Fonts (fontovi koji se koriste na našem Sajtu, ali su smešteni na Google-ovim serverima), čega posledica takođe može biti slanje određenih podataka Google-u u vezi sa korišćenjem tih alata.

Za više informacija o Google-ovim praksama u vezi sa privatnošću, posetite veb stranicu https://policies.google.com/privacy, kao i veb stranicu sa uslovima pružanja usluga https://policies.google.com/terms.

PROFILE U DRUŠTVENIM MREŽAMA

Osim toga vodimo naše poslovne profile na društvenim mrežama:

 • U skladu sa ugovorom dostupnim na ovom linku: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum, zajedno sa Metom smo tzv. koadministratori tvojih podataka obrađivanih putem tog profila. Meta obrađuje lične podatke u skladu sa svojom politikom privatnosti: https://www.facebook.com/privacy/explanation. Meta je glavni subjekt odgovoran za način na koji, kao korisnik Facebook-a, možeš upravljati svojim pravima na zaštitu podataka.
 • O pravilima koja nas i LinkedIn obavezuju prema ugovoru o zajedničkoj upravi koji je zaključen sa LinkedInom i kako to utiče na tvoja prava, možeš pročitati ovde: https://legal.linkedin.com/pages-joint-controller-addendum. LinkedIn obrađuje lične podatke u skladu sa svojom politikom privatnosti: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?. LinkedIn je glavni subjekt odgovoran za način na koji, kao korisnik LinkedIna, možeš upravljati svojim pravima na zaštitu podataka.
 • O pravilima koja nas i Google obavezuju prema ugovoru koji je zaključen sa Google-om i kako to utiče na tvoja prava, možeš pročitati ovde: https://business.safety.google/controllerterms/. Google obrađuje lične podatke u skladu sa svojom politikom privatnosti: https://policies.google.com/privacy. Google je glavni subjekt odgovoran za način na koji, kao korisnik YouTube-a, možeš upravljati svojim pravima na zaštitu podataka.
 • O pravilima koja nas i Twitter obavezuju prema ugovoru koji je zaključen sa Twitterom i kako to utiče na tvoja prava, možeš pročitati ovde: https://gdpr.twitter.com/en/controller-to-controller-transfers.html. Twitter obrađuje lične podatke u skladu sa svojom politikom privatnosti: https://twitter.com/en/privacy. Twitter je glavni subjekt odgovoran za način na koji, kao korisnik Twittera, možeş upravljati svojim pravima na zaštitu podataka.
 • Dostavljač platforme Slideshare (kompanija Scribd, Inc., 460 Bryant Street, Suite 100, San Francisco, CA 94107-2594, koje je pružalac platforme Slideshare) obrađuje lične podatke u skladu sa svojom politikom privatnosti: https://support.scribd.com/hc/pl/articles/210129366-Privacy-policy. Scribd je glavni subjekt odgovoran za način na koji, kao korisnik Slideshare-a, možeš upravljati svojim pravima na zaštitu podataka.

U vezi sa posedovanjem poslovnog profila, imamo pristup imenu i prezimenu registrovane osobe koja koristi taj profil, javnoj slici i drugim javno određenim informacijama. U praksi, to su elementi koji su dostupni svim registrovanim korisnicima. Takođe, možeš nam pružiti druge lične podatke u svojim komentarima ili porukama, kao što su zahtevi za korisničku podršku putem gore navedenih platformi. O tome kako obrađujemo ove podatke, govorimo u ranijem delu Politike privatnosti.

BEZBEDNOST

Naši zaposlenici i angažovane kompanije koje pružaju usluge u naše ime obavezani su da očuvaju poverljivost i da se pridržavaju propisa o zaštiti ličnih podataka. Preduzimamo razumne tehničke i organizacione mere potrebne za garantovanje odgovarajućeg nivoa zaštite i obezbeđenje podataka kojima upravljamo, posebno protiv rizika nenamernog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmene, otkrivanja ili neovlašćenog pristupa. Naše mere bezbednosti su stalno unapređivane u skladu s tehnološkim napretkom.

PRAVA

U vezi sa svakim od prava navedenih u nastavku, možeš nas kontaktirati, posebno koristeći kontaktne podatke navedene na kraju ove Politike privatnosti. Imaš pravo na:

 • Pravo na informacije, pristup podacima i kopiju podataka. Imaš pravo u svakom trenutku zahtevati informacije o ličnim podacima koje čuvamo o tebi ili kojima imamo pristup. Na tvoj zahtev, dobićeš besplatnu kopiju tvojih ličnih podataka koji su podložni obradi. Za svaku sledeću kopiju podataka, imamo pravo zahtevati naknadu koja pokriva opravdane troškove takvog zahteva.
 • Pravo na povlačenje saglasnosti. Svaki put kad se tvoji podaci obrađuju na osnovu date saglasnosti, imaš pravo da tu saglasnost povučeš u bilo kom trenutku, pri čemu povlačenje saglasnosti neće uticati na zakonitost obrade podataka pre povlačenja saglasnosti.
 • Pravo na ispravku ličnih podataka. Preduzimamo razumne korake kako bismo osigurali da su tvoji lični podaci tačni, potpuni i ažurirani. Ako je potrebno izmeniti te podatke, molimo da nas o tome obavestite.
 • Pravo na prenosivost podataka. Imaš pravo zahtevati prenos tvojih ličnih podataka u struktuiranom, opšte prihvatljivom formatu koji se može čitati mašinski, kao i zahtevati prenos tih podataka drugom upravljaču, u slučaju da je osnova za obradu tvojih ličnih podataka izražena saglasnost.
 • Pravo na brisanje podataka i ograničenje obrade. U određenim situacijama predviđenim propisima o zaštiti ličnih podataka, imaš pravo zahtevati brisanje tvojih ličnih podataka. Ovo pravo nije apsolutno – mogu se pojaviti situacije u kojima ćemo i dalje biti ovlašćeni da obrađujemo tvoje lične podatke. Takođe, možeš zatražiti ograničenje dalje obrade tvojih podataka.
 • Pravo na podnošenje prigovora na obradu. U određenim slučajevima predviđenim propisima, imaš pravo da se usprotiviš daljoj obradi tvojih podataka, kada je osnova za obradu ličnih podataka naš legitimni interes.
 • Pravo na podnošenje prigovora nadzornom organu. Imaš pravo da podneseš prigovor nadzornom organu koji je nadležan za zaštitu ličnih podataka – u načelu, to će biti Poverenik za zaštitu podataka.

IZMENE POLITIKE PRIVATNOSTI

Quantum zadržava pravo da promeni Politiku privatnosti promenom i objavljivanjem aktuelne verzije ovog dokumenta na Veb sajtu. Datum poslednjeg ažuriranja ili objavljivanja kodificiranog teksta ovog dokumenta nalazi se na vrhu dokumenta.

KONTAKT U VEZI S OBRADOM LIČNIH PODATAKA

U vezi sa svim pitanjima u vezi s obradom tvojih ličnih podataka ili sa sadržajem ovog dokumenta, možeš nas kontaktirati:

 • na adresi: Quantum Software S.A., ul. Walerego Sławka 3 A, 30-633 Kraków,
 • putem e-pošte: info@quantum-software.com,
 • putem telefona: +48 (12) 646-98-00,
 • koristeći obrazac za kontakt na Veb sajtu www.quantum-software.com/kontakt.